Ipagtanggol ang sarili.

Nasa HELP ang mga sagot sa inyong mga tanong

Tinipon namin ang pinakamadalas gamiting batayan ng mga batas, paglalathala at presentasyon upang tulungang patagin ang mga domestic workers at turuan din ang mga employers ng domestic workers.


Para sa mga Domestic Workers.

Tinipon namin ang iba’t-ibang uri ng kaalaman upang tulungan ang mga dayuhang domestic worker sa kanilang trabaho sa Hong Kong.

Rights Manual Cover

Pag-unawa sa inyong mga karapatan: isang manwal para sa dayuhang domestic workers sa Hong Kong.

Alamin ang mga dapat ninyong malaman para proteksyunan ang inyong mga karapatan sa aming manwal. Ito ay nai-publish noong 2012 sa tulong ng American Women’s Association.

Basahin Online » 

 I-download ng PDF »

payslip templatePayslip Template

Kung ang inyong employer ay hindi pa nagbibigay ng papeles na naglalaman ng inyong buwanang sahod, gamitin ang aming template upang masubaybayan ang inyong sahod. Ang employer at empleyado ay kailangan merong rekord. Aming mungkahi ay magprint ng dalawang kopya ng inyong payslip para ito ay parehong pirmado ng employer at empleyado at merog orihinal na kopya ang dalawa.

Basahin online »

I-download ang PDF »


Para sa mga Employer ng Domestic Worker.

Naniniwala kami na ang disenteng ngtrabaho ay nagsisimula sa tahanan.

Code of ConductCode of Conduct

Karamihan sa mga problemang kinakaharap ng mga domestic workers ay maari sana maiwasan kung mas higit nilang nauuwaan ang kanilang mga karapatan. Ang aming code of conduct ay isang pangkalahatang gabay na naglalathala ng pinakamababang batayan para sa mga employers sa sa wastong pamamaraan ng pagtrato sa mga domestic workers.

Alamin »

How do you rate as an employer?

Paano mong bigyang grando ag iyong employment ng isang domestic worker?

Walong simpleng tanong sa sarili kung ikaw ay isang employer ng domestic worker.

Basahin ang mga katanungan »

payslip templatePayslip Template

Ang mga employer ay kailangan magbigay ng dokumentasyon ng sahod kada buwan para sa domestic workers. I-download ang aming template at mag-print ng dalawang kopya - isa para sa iyo at isa para sa iyong empleyado. Aming mungkahi na ang bawat isa ay pumirma sa bawat kopya at mogtago ng sariling orihinal na kopya.

Basahin online » 

I-download ng PDF »

Iba pang kaalaman

Mahalagang mga numero at website